Logo Colldejou

Colldejou

Baix Camp


Ets a: Portada > Agenda > CONCESSIÓ D'ÚS PRI...


Agenda

CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU HOTEL MUNICIPAL

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE COLLDEJOU

 

 

Per Decret d’Alcaldia de data 16 de febrer de 2017, s'ha aprovat l'expedient administratiu per la concessió d'ús privatiu de l’Hotel municipal Aire de Colldejou, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que serveixen de base a la concessió administrativa d’ús privatiu de l’Hotel municipal Aire de Colldejou, qualificat com a bé de domini públic, la qual cosa restaran exposats  al públic de conformitat amb l'art. 66.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, per un termini de 10 dies hàbils. S'entendrà aprovat definitivament si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

 

Simultàniament a l'exposició del Plec s'obre el procediment d'adjudicació que seguidament s'anuncia. Si durant el termini d’exposició al públic del plec s’hi presenten reclamacions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions, en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

 

Objecte: Concessió d'ús privatiu de l’Hotel municipal Aire de Colldejou

 

Termini de presentació de instàncies: 15 dies naturals a comptar del dia següent de la publicació de l'anunci al BOPT.

 

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Colldejou

Obtenció de documentació i informació:

-       Dependència: oficines municipals

-       Domicili: Plaça Sitjar, s/n

-       Telèfon: 977 83 72 87

-       Correu electrònic: aj.colldejou@colldejou.cat

-       Perfil de contractant: Seu electrònica de la pàgina

web:https://www.seu-e.cat/web/colldejou

                       

Règim econòmic: El cànon de sortida a l’alça per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de 125 € IVA exclòs.

 

Durada del contracte: 30 mesos

 

Solvència requerida:

La solvència econòmica financera s'acreditarà mitjançant:

 

-       Justificant o compromís de concertació prèvia a l’inici de l’activitat d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a l’exigit en l’ anunci de licitació i en els plecs del contracte. Per import de 30.000 euros.

 

 

La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:

 

-          Acreditar experiència treballant en establiment hoteler per un mínim de  3 anys. Per tal d’acreditar-ho s’aportarà un document dels establiments en que hagi prestat servei on s’acrediti el temps. En el cas de que el negoci sigui propi o s’hagi treballat en règim d’autònom, mitjançant la vida laboral i la corresponent alta d’IAE en l’epígraf corresponent a aquesta activitat. 

-          Acreditació oficial de manipulador d’aliments, acreditació obligatòria als llocs de treball relacionats amb l’alimentació.

 

Criteris de valoració de les ofertes:

 

-       Augment del cànon a satisfer a l’ajuntament per sobre del mínim establert en els plecs de 125 euros. Es valorarà a  raó d’un punt per cada 10 € d’augment amb un màxim de 10 punts.

 

-Proposta de funcionament i inversió del local:

Elaboració d’una petita memòria amb una extensió màxima de 2-3 fulles en que es doni informació de com es preveu el funcionament de l’establiment mentre duri la concessió. Aquest memòria haurà d’indicar:

·         Proposta gastronòmica. (màxim 2,5 punts)

·         Proposta hotelera. (máxima 2,5 punts)

·         Proposta de publicitat de l’establiment i reclam de públic. (màxim 2,5 punts)

·         Inversions, si escau, per al millor funcionament. ( màxim 2,5 punts)

 

 

Colldejou, 17 de febrer de 2017

 

L’Alcalde

 

 

 

 

Jordi Sierra SalsenchArxius relacionats© Ajuntament de Colldejou, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo