Logo Colldejou

Colldejou

Baix Camp


Ets a: Portada > Notícies > LICITACIÓ BAR-RESTA...


Notícies

09/08/2017

LICITACIÓ BAR-RESTAURANT EL CASAL

Per acord del Ple de l'Ajuntament de Colldejou del dia 4 d'agost de 2017, es treu a licitació l'arrendament del Bar-Restaurant el Casal d'acord amb l'anunci que s'adjunta.

Oportunament, un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província es publicarà el Plec de Clàusules per optar a la licitació.

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE COLLDEJOU


Per Acord del Ple de data 4 d’agost de 2017, s'ha aprovat l'expedient administratiu per la concessió d'ús privatiu del bar-restaurant del Casal Municipal, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars que serveixen de base a la concessió administrativa d’ús privatiu del bar-restaurant del Casal Municipal, qualificat com a bé de domini públic, la qual cosa restaran exposats  al públic de conformitat amb l'art. 66.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, per un termini de 20 dies hàbils. S'entendrà aprovat definitivament si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació.

 

Simultàniament a l'exposició del Plec s'obre el procediment d'adjudicació que seguidament s'anuncia. Si durant el termini d’exposició al públic del plec s’hi presenten reclamacions, es suspendrà la licitació i també el termini per presentar proposicions, en els casos que sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

 

Objecte: Concessió d'ús privatiu del bar-restaurant del Casal Municipal de Colldejou

 

Termini de presentació de instàncies: 20 dies hàbils a comptar del dia següent de la publicació de l'anunci al BOPT.

 

Entitat adjudicadora: Ajuntament de Colldejou

Obtenció de documentació i informació:

-       Dependència: oficines municipals

-       Domicili: Plaça Sitjar, s/n

-       Telèfon: 977 83 72 87

-       Correu electrònic: aj.colldejou@colldejou.cat

-       Perfil de contractant: Seu electrònica de la pàgina

web:https://www.seu-e.cat/web/colldejou

                       

Règim econòmic: El cànon de sortida a l’alça per resultar adjudicatari de la concessió demanial és de 125 € IVA exclòs.

 

Durada del contracte: 30 de setembre de 2019

 

Solvència requerida:

La solvència econòmica financera s'acreditarà mitjançant:

 

-       Justificant o compromís de concertació prèvia a l’inici de l’activitat d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a l’exigit en l’ anunci de licitació i en els plecs del contracte. Per import de 15.000 euros.

 

 

La solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà mitjançant:

 

-          Acreditar experiència treballant en el sector. Per tal d’acreditar-ho s’aportarà un document dels establiments en que hagi prestat servei on s’acrediti el temps. En el cas de que el negoci sigui propi o s’hagi treballat en règim d’autònom, mitjançant la vida laboral i la corresponent alta d’IAE en l’epígraf corresponent a aquesta activitat. 

-          Acreditació oficial de manipulador d’aliments, acreditació obligatòria als llocs de treball relacionats amb l’alimentació.

 

Criteris de valoració de les ofertes:

 

-       Augment del cànon a satisfer a l’ajuntament per sobre del mínim establert en els plecs de 125 euros. Es valorarà a  raó d’un punt per cada 10 € d’augment amb un màxim de 10 punts.

 

-          Proposta de funcionament i inversió del local:

Elaboració d’una petita memòria amb una extensió màxima de 2-3 fulles en que es doni informació de com es preveu el funcionament de l’establiment mentre duri la concessió. Aquest memòria haurà d’indicar:

·         Proposta gastronòmica. (màxim 2,5 punts)

·         Proposta de publicitat de l’establiment i reclam de públic. (màxim 2,5 punts)

·         Inversions, si escau, per al millor funcionament. ( màxim 2,5 punts)

·         Aportació de mobiliari de terrassa. (màxim 2,5 punts)

 

 

Colldejou, 9 d’agost de 2017

 

L’Alcalde

 

 

 

 

Jordi Sierra Salsench

© Ajuntament de Colldejou, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo